Saturday, 11 February 2012

Hình đi chơi Gành Đỏ (Phú Yên) - Đèo Cù Mông 1993







3 comments: