Saturday, 24 December 2011

Truong Van Tam

Truong Van TamTin nhắn
Làm việc tại Fimex Construction Co.,LtdTừng học tại Ho Chi Minh City Architecture, Viet NamSinh vào 2 tháng 12 1976

Việc làm và Học vấn

Nơi làm

Đại học

Trường Trung học

No comments:

Post a Comment